Voetbaltechnisch beleidsplan RKVV Waalre

Voetbaltechnisch beleidsplan


Inhoud

Missie en Visie Jeugdopleiding RKVV Waalre

Missie

Visie

Visie op voetbal

Visie op ontwikkelen van talent:

Technische Commissie:

Uitgangspunten jeugdopleiding RKVV Waalre

Voetbalprincipes

Voetbalprincipes RKVV Waalre Aanvallen t/m einde jeugdopleiding (Balwinst)

Voetbalprincipes RKVV Waalre Verdedigen t/m einde jeugdopleiding (Balverlies)

Kenmerken van de trainers

Kenmerken van de spelers:

Jeugdopleiding RKVV Waalre

Onderbouw (JO8 t/m JO12)

Middenbouw (JO13 t/m JO16)

Bovenbouw (JO17 t/m JO19)

 

Missie en Visie Jeugdopleiding RKVV Waalre

Missie:

RKVV Waalre is een club die met haar eerste elftal actief is in de amateurafdeling 4e of 5e klasse (toekomst 3e klasse). RKVV Waalre wil dat jaarlijks 3 a 4 talenten doorstromen naar de selectie van RKVV Waalre 1, of voor het recreatieve seniorenvoetbal voor zowel mannen als vrouwen…..of  eventueel in de jeugd naar een Betaald Voetbal Organisatie. Een structurele ontwikkeling en optimalisering van de jeugd bij RKVV Waalre is hierbij van essentieel belang, waarbij er een eigen identiteit voor de Jeugdopleiding moet ontstaan.

 

Daarnaast is de omgang met teamgenoten, leiding,(assistent-)scheidsrechters, vrijwilligers, tegenstanders van belang. De kaderleden en spelers van RKVV Waalre zullen zich als vertegenwoordigers van de club RKVV Waalregedragen.

 

Visie:

Het leveren van een amateuropleiding waarbinnen spelers zich onder de meest ideale omstandigheden ontwikkelen tot een selectiespeler van RKVV Waalre 1 en/of een BVO.

 

RKVV Waalre werkt eraan om een jeugdopleiding te zijn waarbinnen (talentvolle) jeugdspelers middels maatwerk worden opgeleid binnen de visie van de vereniging.

 

 

Visie op voetbal:

De teams van RKVV Waalre spelen voetbal met een “idee”, waarbij het doel is dat ieder elftal beter wordt en daardoor het resultaat “winnen” bereikt kan worden.

 

Binnen de strategie wordt er zowel voor aanvallen (balwinst) als verdedigen (balverlies) een plan bedacht. Voor aanvallen (balwinst) wordt er een tactiek ontwikkeld die gericht is op het scoren van doelpunten. Bij verdedigen (balverlies) wordtgefocust op het heroveren van de bal en tegendoelpunten te voorkomen.

 

Visie op ontwikkelen van talent:

Volgens RKVV Waalre is het van belang dat de spelers met plezier aanwezig zijn bij de club, trainen en hun wedstrijden spelen. Dat ze niet bang zijn om fouten te maken en dat ze streven naar hun eigen maximum. Een belangrijk criterium dat RKVV Waalre hierbij hanteert is dat de individuele ontwikkeling van de speler iedere keer weer grensverleggend moet zijn. Van de trainers van RKVV Waalre wordt verwacht dat zij de spelers ieder moment motiveren om het maximale uit zichzelf te halen en daarbij hun grenzen opzoeken en verleggen.

 

Zowel spelers, ouders als trainers binnen RKVV Waalremoeten een ideale leeromgeving voor elkaar creëren waardoor iedere speler zichzelf kan ontwikkelen.

 

Technische Commissie:

Technische commissie is een werkgroep binnen de jeugdopleiding die gefocust is op het constant verbeteren van de leeromgeving en prestaties van de spelers en trainers. Dit team zorgt ervoor dat de identiteit van jeugdopleiding van RKVV Waalre wordt bewaakt, dat de doelstellingen worden gehaald, nieuwe trainers worden opgeleid en zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de gehele jeugdopleiding en richten zij zich op zaken als:

Genereren van ‘nieuwe’ kennis
Uitrollen nieuwe trainingsmethodieken
Train de trainer sessies organiseren


Uitgangspunten jeugdopleiding RKVV Waalre

Voetbalprincipes

Het voetbaltechnisch beleidsplan van RKVV Waalre is gebaseerd op principes.

 

Voetbalprincipes creëren duidelijkheid voor spelers

Voetbaltrainers hebben allemaal hun eigen kijk op het voetbalspel. Deze kijk willen ze graag met de spelers delen en binnen één seizoen wordt er verwacht dat alle spelers zich kunnen ontwikkelen binnen deze ‘eigen’ speelwijze. De grote hoeveelheid nieuwe uitleg over de tactiek, speelwijze, gedragsnormen en formatie kan voor een overload aan informatie zorgen. Door deze overload kan niet alle informatie volledig worden opgenomen. Hierdoor wordt de speler soms in twijfel gebracht; Wat wil de trainer dat ik doe in deze situatie?Dit kan ik beter, maar de trainer wil het graag zo zien.

Voetbalprincipes zijn algemeen geldend, overzichtelijker en scheppen meer duidelijkheid. Deze principes geven houvast om op terug te vallen in diverse situaties. Hierdoor kunnen spelers hun sterke punten beter benutten. Bovendien is het makkelijker voor trainers om op terug te vallen tijdens trainingen. Het trainen van voetbalprincipes is niet afhankelijk van het aantal spelers dat beschikbaar is.

 

Niet één formatie is meer heilig.

De meeste trainers proberen patronen in te slijpen en proberen deze afhankelijk van de eigen formatie en tegenstander te trainen. Dit biedt automatismen die bepaald worden door de formatie, systeem en speelwijze wat het elftal speelt. Kiest de trainer door blessures of een slechte wedstrijd voor een nieuwe formatie dan valt het gros van de automatismen weg. Wanneer het team met voetbalprincipeswerkt is de formatie niet heilig. Door juist met verschillende formaties te spelen met dezelfde voetbalprincipes kan de tegenpartij niet inspelen op de speelwijze van de ploeg.

 

Niet meer afhankelijk van de tactiek/speelwijze van andere teams.

Gedurende de wedstrijd kan het team erachter komen dat de tactiek van de tegenstander niet zo is als van tevorenbesproken is of dat de tegenpartij tijdens de wedstrijd haar formatie aanpast. Het is lastig voor de trainer en spelers om tijdens de wedstrijd hier een passend antwoord op te geven. Wanneer een club bepaalt dat voetbalprincipes leidend zijnvoor een elftal, blijven de afspraken bij iedere situatieverandering (rode kaart/blessure/stand) gehandhaafd en dat biedt duidelijkheid. Wanneer een speler van een ander elftal aansluit weet ook deze speler waarop hij kan terugvallen en kunnen zowel de spelers als de trainer uitgaan van hun eigen kracht, die opgebouwd is aan de hand vanvoetbalprincipes.


Voetbalprincipes RKVV Waalre Aanvallen t/m einde jeugdopleiding (Balwinst)

De principes die worden aangenomen wanneer RKVV Waalrede bal veroverd/ in bezit heeft zijn de volgende:

Bouw op door de as
Creëren van de één-tegen-één
Derde man en driehoekjes
Diepte voor breedte
Gebruik maken van kwaliteiten
Herkennen en bespelen van Tijd, Ruimte, Positie en Snelheid
Overtal in score gebied
Positiewisselingen
Profiteer en herkennen van zwaktes
Variëren binnen het aanvallen (afstandsschoten/voorzetten)

 

Voetbalprincipes RKVV Waalre Verdedigen t/m einde jeugdopleiding (Balverlies)

De principes die RKVV Waalre aanneemt wanneer de bal niet in het bezit is of verloren wordt.

Als de bal beweegt, beweegt het team mee.
Counterpressing (voorwaarts verdedigen na balverlies)
Klein houden van het veld
Op eigen helft is er altijd druk op de bal.
Profiteer van zwaktes
We creëren een overtal in de as van het veld.
Zonedekking

 

Om deze voetbalprincipes trainbaar te maken en te zorgen dat de principes in het aanvallen en verdedigen op elkaar afgestemd worden met de trainers en spelers, wordt een aantal persoonlijkheidskenmerken verwacht van zowel de spelers als de trainers.

Kenmerken van de trainers

Binnen de jeugdopleiding van RKVV Waalre wordt van de trainers verwacht dat zij gericht zijn op het ‘nieuwe’ leren: de spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en er wordt voornamelijk gericht op competentiegericht leren.

Als trainer van RKVV Waalre wordt er van je verwacht dat …

je gepassioneerd bezig bent met het geven van training, begeleiden van spelers      

    en…..coachen van wedstrijden.

positief bent ingesteld
resultaatgericht bent m.b.t. ontwikkeling/wedstrijden
… bezig bent om plezier voor de spelers te waarborgen
consequent bent
… gefocust bent op de kwaliteiten van de spelers
… iemand bent die initiatief neemt
leergierig bent
… Kan spelen in en met de RKVV Waalre-visie
Is teamplayer binnen de organisatie en is betrokken bij de club.
Dit alles binnen de normen en waarden van de club.


Kenmerken van de spelers:

Van de spelers die actief zijn in de jeugdopleiding van RKVV Waalre wordt verwacht dat ze aan het einde van de jeugdopleiding aan de volgende karakteristieken voldoen.

Als speler van RKVV Waalre wordt er van je verwacht dat je…

… bereid bent om te leren
… speelt met passie, strijd en lef
creatief leert denken
… jouw eigen invulling geeft aan de spelintenties envoetbalprincipes van RKVV  

    Waalre

… een teamspeler bent
… zelf verantwoordelijkheid neemt
… ten alle tijden respect hebt voor jezelf en voor een ander
initiatief toont
betrokken bent met de club
functioneel technisch bekwaam bent
functioneel tactisch inzicht hebt

 

Kenmerken van de keeper:

Van de RKVV Waalre keepers die actief zijn in de jeugdopleiding van RKVV Waalre wordt verwacht dat ze aan het einde van de jeugdopleiding aan de volgende karakteristieken voldoen.

…bereid bent om te leren
…speelt met passie, strijd en lef
creatief leert denken
…jouw eigen invulling geeft aan de spelintenties en voetbalprincipes van RKVV  

        Waalre

…een teamspeler bent
…zelf verantwoordelijkheid neemt
…ten alle tijden respect hebt voor jezelf en voor een ander
initiatief toont
betrokken bent bij de club
technische vaardigheden beheerst met en zonder bal
tactisch inzicht hebt, gochme en spel-intelligentie
coachen, organiseren en leiding geven

 

 

 

 

 


Jeugdopleiding RKVV Waalre

De jeugdopleiding van RKVV Waalre wordt opgedeeld in drie verschillende leeftijdsfasen, namelijk;

Onderbouw (JO8 t/m JO12)
Middenbouw (JO13 t/m JO16)
Bovenbouw (JO17 t/m JO19)

 

In deze fases worden verschillende accenten gelegd in de ontwikkeling van het team en individu, met als doelstelling de speler klaar te stomen voor de selectie van RKVV Waalre.

Onderbouw (JO8 t/m JO12)

Omschrijving:

In de onderbouw van de jeugdopleiding maken spelers voor het eerst kennis met het spelen in een team. Bij de onderbouw staat PLEZIER-centraal. De stand van de wedstrijd of van de competitie is dan ook NIET van belang. Binnen onze jeugdopleiding staat de ontwikkeling van het team en het individu in combinatie met plezier voorop. Voor de spelers staat het winnen van de wedstrijd en het beter worden bovenaan. Wanneer dit positieve leerklimaat door zowel de trainers als ouders wordt nagestreefd zullen de kinderen het makkelijkste leren. Mede door deze omgang met het kind, krijgen de kinderen een binding met de club en het spel. Belangrijk voor de club is om in deze categorie focus te leggen op een ‘familiare’ band met de spelers en hun familie, waardoor spelers voor lange tijd aan de club verbonden blijven. Daarnaast vergroot het de kans dat spelers terugkeren naar RKVV Waalre wanneer zij afvallen bij een BVO. De onderbouw van RKVV Waalre zal bestaan uit de JO8, JO9, JO10, JO11en JO12

 

Training:

Gedurende de trainingen van de onderbouw blijft plezier de basis. Tijdens de trainingen is het van belang dat er een positief leerklimaat heerst. De teams van de onderbouw zullen twee keer per week trainen. In deze fase zal er voornamelijk focus liggen op de individuele voetbaltechnische handelingen, (functionele) techniek en behendigheid. Dezeworden getraind in spelvormen.

 

 

 

 


Doelstellingen JO8 + JO9 + JO10

Kenmerken:

Om de trainers bekend te maken met deze leeftijdsgroepen zijn hieronder een aantal leeftijdsspecifieke kenmerken opgesomd. Deze kenmerken gelden niet voor alle spelers maar zijn kenmerkend voor de leeftijd.

Kinderen in deze leeftijdscategorie:

…zijn speels en snel afgeleid
…leven in een fantasiewereld (!)
…hebben een constant verlangen naar beweging
zullen langzamerhand een gevoel voor en met de bal ontwikkelen

 

Training

Algemeen:

De voornaamste taak op de training is het creëren van een plezierige omgeving waarin de kinderen kunnen voetballen. Om er zowel voor te zorgen dat de kinderen plezier hebben en zich ontwikkelen als voetballer zijn er een aantal facetten van belang waar rekening mee gehouden kan worden.

Kinderen in deze leeftijdscategorie helpen bij

…het leren beheersen van de bal (ontwikkelen van het balgevoel)
…het verbeteren van oog, hand, voet coördinatie(ontwikkeling zintuigen!)

In de training zitten verschillende aspecten verwerkt, namelijk:

Scoringselementen
Geen lange rijen
Kinderen moeten de bal zoveel mogelijk aangeraakt hebben op een training
Weerstand opbouw
Kleine partijen
Werk met een circuitmodel.

Techniektraining:

Spelers komen voor het eerst in aanraking met techniektraining. De basis is het aanleren van diverse passeerbewegingen en basistechnieken waarbij er vooral gekeken wordt naar het individu en niet naar het team.  

Snel voetenwerk
Aanleren van bewegingen
Aanleren van bewegingen op snelheid

 

Verder dient de trainer rekening te houden met zijn coaching. Het gebruik van trainerstaal levert in bij deze groepen geen winst op. De trainer dient zich te focussen op de woorden die de doelgroep zelf gebruikt. Zo hoeft er niet op de tactiek gericht te worden en op de stand van de competitie.

 

Balwinst:

Doelgerichtheid (richting)
Individueel handelen met de bal.
‘Medespelers zijn geen tegenstanders meer’
Meer besef rol van de tegenstander

 

Balverlies:

Zo snel mogelijk weer in de buurt zijn van de bal
Voorkomen van doelpunten


Doelstellingen JO11 + JO12

Kenmerken

Het leren beheersen van de bal in diverse voetbalsituaties
De eerste contouren van teambesef worden zichtbaar, waarbij samenspel meer betekenis krijgt.
Er wordt bewuster aan het oefenen gewerkt. Spelers van JO11/JO12 kunnen op zich langer op hetzelfde onderdeel concentreren dan spelers uit JO8/O9 en JO10

 

Training

Algemeen:

De spelers worden constant in nieuwe situaties gebracht en onder verschillende weerstanden getraind. In deze leeftijdscategorie zal al een eerste aanzet worden gemaakt naar het spelen van voetbalprincipes. Kinderen worden onbewust bekend gemaakt met de basisprincipes die RKVV Waalre graag ziet in haar jeugdopleiding.

 

Balwinst:

Diepte voor breedte
o Opbouwen om kansen te creëren of de bal te verplaatsen naar de helft van de tegenpartij
Samen scoren
Bouw op door de as
Overtal in scoregebied

 

Balverlies:

Als de bal beweegt, beweegt het team ook
o Iedereen levert een bijdrage in het verdedigen.
o Ruimte met elkaar klein maken / houden
o Spelers worden bewust gemaakt van de rol van de tegenpartij in balverlies
Klein houden van het veld
o Spelers moeten in balbezit van de tegenpartij nuttig blijven voor het elftal.

 

Techniek/coördinatietraining:

Snel voetenwerk
Loopladder oefeningen
Aanleren van bewegingen
Aanleren van bewegingen op snelheid
Passeren met pass

 


Middenbouw (JO13 t/m JO16)

Omschrijving

In de middenbouw van de jeugdopleiding staat de ontwikkeling van de speler als voetballer en persoon centraal. De spelers zullen hier grote veranderingen in doormaken. Aan de trainers en coördinatoren de taak om de spelers hier zo goed mogelijk in te begeleiden. De stand van de wedstrijd of van de competitie in deze leeftijdscategorie wordt steeds van groter belang. De focus vanuit de club zal liggen op de ontwikkeling van de spelers en het teamproces. Ook hier zullen de spelers hun eigen ontwikkeling en wedstrijden winnen van belang vinden. Tevens zal er rekening gehouden worden met verschillende soorten spelers en zijn kwaliteiten… namelijk de High Potentials Diamant, goud, zilver en brons. High Potentials zijn spelers met een uitzonderlijk talent. Deze spelers geven wij individuele aandacht, extra prikkels en uitdagingen. De Diamant en goudHP zijn spelers die vaak in de jongere leeftijden bepalend zijn voor het resultaat van het team. De spelers van zilver en brons kunnen op latere leeftijd misschien wel net zo ver zijn dan de HP goud en zilver.

De middenbouw van RKVV Waalre zal bestaan uit de elftallen JO13, JO14, JO15 en JO16.

 

 

Training:

De teams JO13, JO14, JO15 en JO16 trainen twee keer per week. De trainingsintensiteit zal steeds meer verhoogd worden. In de middenbouw gaan de spelers verder met het ontwikkelen en verbeteren van hun sterke punten en wordt daarbij een link gelegd naar de teamontwikkeling. Er wordt een begin gemaakt aan tactische trainingen, waarbij er constant gelinkt wordt naar de voetbalprincipes waar RKVV Waalre voor staat en de (functionele)techniek, positiespel, behendigheid, attitude en mindset. Wanneer er spelers met andere elftallen meetrainen wordt de overstap kleiner omdat bij deze elftallen dezelfde voetbalprincipes gelden.

 

Krachttraining

In de middenbouw wordt er een start gemaakt met loop- en coördinatie training en core stability. Core stability zorgt voor een betere controle over het lichaam en de overdracht en controle voor kracht. De teams JO13 tot en met JO16 trainen alleen op lichaamskracht en stabiliteit.  

 

Keepers training (JO13 T/m JO16)

Alles wat ze in onderbouw hebben meegenomen, wordt omgezet in het echte leren en ook goed uitvoeren vanaf JO13. In de onderbouw zijn ze namelijk nog erg jong en kunnen ze meestal hun concentratie niet lang vasthouden. De technische vaardigheden worden verder verbetert en geperfectioneerd. Daarnaast komen er steeds meer vaardigheden bij die aangeleerd moeten worden. Ook krijgen ze voor het eerst te maken met inzicht en coachen.

      Techniek

…zonder bal : voetenwerk – verplaatsen in en voor het doel – springen/afzet
…met bal : uitgangshouding – vangen – stuitballen – vallen/duiken/zweven –luchtduel
…balbezit keeper : trap uit handen werpen – doeltrap – terugspeelbal

            Inzicht, slimheid en spelintelligentie (gogme)

…balbezit tegenstander : schoten op doel duel 1 op 1 voorzetten – dieptebal
…spelhervattingen : hoekschop – vrije trap – strafschop

Coachen, organiseren en leiding geven

…balbezit : situatie in het hoofd. Bij balverlies verdediging neerzetten
…balbezit keeper + speler : bal naar medespeler, eerst aanroepen  
…balbezit tegenstander : neerzetten laatste lijn
…spelsituaties : scherp zetten daar waar gevaar (kan) ontstaan
…spelhervattingen : duidelijke afspraken en erop trainen en tijdens wedstrijd  neerzetten

 

 

Techniektraining (JO13 en JO14)

Snel voetenwerk
Loopladder oefeningen
Aanleren van bewegingen
Aanleren van bewegingen op snelheid
Passeren met pass
Passeren met dribbel en inspeelpass
Passeren met afwerken

 

 

Wedstrijden:

Spelers in de middenbouw zullen zoveel mogelijk speelminuten moeten krijgen in wedstrijden. Dit kunnen zowel beker-, competitie als oefenwedstrijden zijn. Binnen de teams van JO13, JO14, JO15 en JO16 zal iedere speler op zoveel mogelijk speelminuten moeten zitten. Het is van belang dat de trainers bewaken dat de kinderen zoveel mogelijk aan voetballen komen en het leren spelen van wedstrijden. Ook in de middenbouw is de ranglijst nog van onderschikt belang, waardoor beker-, competitie- en oefenwedstrijden even zwaar meetellen.

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen JO13 + JO14

Kenmerken

Het team wordt belangrijker, waardoor er meer begrip wordt gevraagd voor het verbeteren en ontwikkelen van de eigen- en teamprestatie
11 tegen 11 zorgt voor nieuwe omstandigheden van de spelers
Kinderen krijgen hun eigen “taak” op het veld. Iedereen krijgt een positie binnen het elftal
De handelingen die bij bepaalde taken en posities binnen het team horen, worden zichtbaar

 

Training

Oefenstof relateren aan spelsituaties en voetbalprincipes
Oefenvormen in kleine aantallen
Spelers prikkelen met betrekking tot tijd, ruimte, positie en snelheid
Grensverleggend trainen
Betrek spelers bij alles wat ze doen (geef ze eigen verantwoordelijkheid)
Houd de uitleg kort en bondig
Varieer in oefeningen om de nieuwsgierigheid van de spelers te waarborgen
Techniektraining

 

Balwinst:

Diepte voor breedte
o Opbouwen om kansen te creëren of de bal te verplaatsen naar de helft van de tegenpartij
Gebruik maken van de kwaliteiten.
Creëren van de één-tegen-één.
Bouw op door de as.
o Bal houden binnen de ploeg.
Overtal in scoregebied.
o Creëren van de optimale veldbezetting (onderlinge afstanden afstemmen aan de hand van de plaats van de bal).

Balverlies:

Als de bal beweegt, beweegt het team ook
o Iedereen levert een bijdrage in het verdedigen.
o Ruimte met elkaar klein maken / houden
o Spelers worden bewust gemaakt van de rol van de tegenpartij in balverlies
Op eigen helft is er altijd druk op de bal
o Druk op de speler met bal krijgen / houden
o Kort mandekking rondom de bal
o Rug- ruimtedekking verder van de bal vandaan.
Klein houden van het veld.
o Spelers moeten in balbezit van de tegenpartij nuttig blijven voor het elftal.

 

Wedstrijden

Bij wedstrijden zal er duidelijk gemaakt worden wat de taken zijn per positie. De spelers worden geholpen bij het handelen in situaties aan de hand van diverse voetbalprincipes.

 

 

 

 

 

Doelstellingen JO15 + JO16

Kenmerken:

Eigen mening ontwikkelt zich
Drang om te vergelijken neemt toe
Meer verantwoordelijkheid/ rekening houden met andere en met zichzelf
Meer verwarring / andere verhoudingen / geslachtskenmerken meer zichtbaar
Geldingsdrang neemt toe
Taken per positie worden duidelijk en concreet benoemd

 

Training

Balwinst:

Diepte voor breedte
o Opbouwen om kansen te creëren of de bal te verplaatsen naar de helft van de tegenpartij
o Breedtespel en terugspelen zijn (mogelijk) voorwaarde voor dieptespel
Gebruik maken van de kwaliteiten
Creëren van de één-tegen-één
Bouw op door de as
o Bal houden binnen de ploeg.
Positiewisselingen
Overtal in scoregebied
o Creëren van de optimale veldbezetting (onderlinge afstanden afstemmen aan de hand van de plaats van de bal).

 

 

Balverlies:

Als de bal beweegt, beweegt het team ook
o Iedereen levert een bijdrage in het verdedigen.
o Ruimte met elkaar klein maken / houden
o Spelers worden bewust gemaakt van de rol van de tegenpartij in balverlies
Op eigen helft is er altijd druk op de bal
o Druk op de speler met bal krijgen / houden
o Kort mandekking rondom de bal
o Rug- ruimtedekking verder van de bal vandaan.
Klein houden van het veld.
o Spelers moeten in balbezit van de tegenpartij nuttig blijven voor het elftal.
Zonedekking
Profiteer van zwaktes van tegenpartij
o Leren herkennen van de zwaktes van de tegenpartij en hoe daar gebruik van te maken.

Bovenbouw (JO17 t/m JO19)

Omschrijving

In de bovenbouw gaat het er om dat spelers klaargestoomd worden voor het eerste elftal van RKVV Waalre. Alles moet in het teken staan van een doorstroming naar de selecties van RKVV Waalre. De individuele ontwikkeling van de spelers blijft dan ook in de bovenbouw centraal staan. De speler krijgt nu nog meer een leidende rol in zijn eigen ontwikkeling. Bovendien komt nu ook het seniorenelftal in beeld. Door de gehele jeugdopleiding worden de spelers bekend gemaakt met de diverse voetbalprincipes die RKVV Waalre nastreeft. In de bovenbouw worden de spelers hierop beoordeeld.

Waar in de onderbouw de stand van de competitie en de wedstrijd niet van belang was…is dat voor de spelers in demidden en bovenbouw wel. Er wordt in de bovenbouw gekeken naar een combinatie van het team en de individuele speler.

De bovenbouw van RKVV Waalre zal bestaan uit de elftallen JO17, JO18 en JO19.

 

Mentaal

In de bovenbouw zullen spelers geholpen worden wat erbij komt kijken om te spelen bij de senioren. Verschillende facetten komen aanbod; omgaan met wedstrijddruk, concurrentie (minder speelminuten) of zelfvertrouwen.

 

Training:

De trainingen zullen met name bestaan uit perfectioneren. Het benutten van de tactische en technische vaardigheden, en het herkennen en bespelen van spelsituaties.  Zo zullen de trainingen dan ook worden opgedeeld. De spelers krijgen gedurende de week tijd om zichzelf te ontwikkelen en worden klaargestoomd voor de wedstrijd.  Verder wordt er specifiek gekeken naar de vaardigheden die de speler moet hebben op zijn positie. Hierop wordt de speler getraind, getoetst (JO19)en beoordeeld(JO19). Deze vaardigheden moet hij kunnen toepassen in de wedstrijden en trainingen.

 

Krachttraining

In de middenbouw wordt er een start gemaakt met loop- en coördinatie training en core stability. In de bovenbouw wordt daarop doorgepakt. Een keer per week zal in de training de JO17, JO18 en JO19 gebruik maken van loop-coördinatie en krachttrainingen.  

 

Keepers Training

Alle technische vaardigheden aangeleerd vanuit JO13 t/m JO16 en punten met betrekking tot inzicht en coachen…..verbeteren, perfectioneren en/of onderhouden.

Alle technische vaardigheden aangeleerd vanuit JO13 t/m JO16 en punten met betrekking tot spelsituaties en spelhervattingen verbeteren en/of onderhouden.

      Techniek

…zonder bal : voetenwerk – verplaatsen in en voor het doel – springen/afzet          
…met bal : uitgangshouding – vangen – stuitballen – vallen/duiken/zweven – luchtduel
…balbezit keeper : trap uit handen – werpen – doeltrap – terugspeelbal

Inzicht, gochme en spelintelligentie

…balbezit tegenstander : schoten op doel – duel 1 op 1 voorzetten – dieptebal
…spelhervattingen : hoekschop – vrije trap – strafschop – aftrap
balbezit keeper : snel inspelen – vasthouden – trappen/werpen

Coachen, organiseren en leiding geven

balbezit : situatie in het hoofd. Bij balverlies verdediging/middenlinie neerzetten
…balbezit speler : speler met bal coachen
…balbezit keeper + speler : spelers in vrije ruimte sturen om bal te geven –
…balbezit tegenstander : neerzetten laatste lijn en middenveld
…spelsituaties : scherp zetten daar waar gevaar (kan) ontstaan
…spelhervattingen : duidelijke afspraken en erop trainen en tijdens wedstrijd neerzetten

Beoordelingsgesprek JO19

Het beoordelingsgesprek kan worden gezien als een functioneringsgesprek. Dit gesprek wordt twee keer per seizoen gehouden; winsterstop en aan het einde van het seizoen. In dit gesprek worden een aantal zaken besproken, namelijk: het wel of niet behalen of verbeteren van de doelstellingen die zijn vastgesteld, de speelminuten, kansen op het eerste elftal en de prestaties in het seizoen.

In het beoordelingsgesprek wordt het seizoen door de trainer en speler geëvalueerd, waarbij wordt teruggekeken ontwikkeling van de speler. Aan het eind van de bovenbouw is de speler in staat zijn zelf gestelde doelen te bespreken en te evalueren en zijn plus- en kluspunten te benoemen

Doelstellingen JO17 + JO18

Kenmerken:

(soms) Grote veranderingen van het lichaam
Kenmerken van de puberteit (lusteloosheid, lamlendigheid, onredelijkheid en humeurigheid)
Veelal de waarom-vraag
Fanatieke houding
Zichzelf willen manifesteren en bewijzen
Het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid en inzicht in teambelangen
Regelmatig acties met weinig rendement voor het team
Wedstrijden kenmerken zich door een (te) hoog speeltempo waardoor veel fout gaat
Hierdoor worden er nogal eens overbodige overtredingen gemaakt

 

Training

Balwinst:

Diepte voor breedte
o Opbouwen om kansen te creëren of de bal te verplaatsen naar de helft van de tegenpartij
o Breedtespel en terugspelen zijn (mogelijk) voorwaarde voor dieptespel
Gebruik maken van de kwaliteiten
Creëren van de één-tegen-één
Bouw op door de as
o Bal houden binnen de ploeg.
Positiewisselingen
Profiteer van zwaktes
Variëren binnen het aanvallen (afstandsschoten/voorzetten)
Overtal in scoregebied
o Creëren van de optimale veldbezetting (onderlinge afstanden afstemmen aan de hand van de plaats van de bal).
10 seconde regel; wanneer de bal is veroverd, binnen 10seconde op goal geschoten
o Het kunnen hanteren en reguleren van het speltempo (temporiseren). Tijdens het aanvallen anticipeert een deel van het team al op de mogelijkheid dat de bal kan worden verloren (restverdediging)

 

Balverlies:

Als de bal beweegt, beweegt het team ook
o Iedereen levert een bijdrage in het verdedigen.
o Ruimte met elkaar klein maken / houden
o Spelers worden bewust gemaakt van de rol van de tegenpartij in balverlies
Op eigen helft is er altijd druk op de bal
o Druk op de speler met bal krijgen / houden
o Kort mandekking rondom de bal
o Rug- ruimtedekking verder van de bal vandaan.
Counterpressing
Klein houden van het veld.
o Spelers moeten in balbezit van de tegenpartij nuttig blijven voor het elftal.
Zonedekking
Profiteer van zwaktes van tegenpartij

 

Doelstellingen JO19

Kenmerken:

De lichamelijke groeiontwikkeling laat meer spierontwikkeling en normalisering van de verhoudingen zien.
Komt meer in evenwicht met zichzelf en omgeving.
Keuze tussen prestatie of recreatief wordt gemaakt.
Raakt meer gespecialiseerd in een bepaalde taak.
Is beter bestand tegen weerstanden en moeilijkheidsfactoren in het spel.
Het onrustige, in een hoog tempo maakt plaats voor meer overleg en beheersing in woord en daad.

 

Training

Aan het einde van de jeugdopleiding wanner de spelers klaargestoomd worden voor het eerste elftal zullen er hogere eisen worden gesteld aan het rendement van het handelen van de spelers aan de hand van de voetbalprincipes en zijn eigen (functionele) techniek, positiespel, behendigheid, attitude en mindset. Het rendement wordt bepaald aan de hand van positie, richting, moment en snelheid. Spelers moeten iedere keer terug kunnen vallen op de voetbalprincipes die ze door de gehele jeugdopleiding geleerd hebben. Verder moet het team in staat zijn op basis van de stand van de competitie te kunnen handelen.  Op trainingen zal er ook gelinkt worden naar de ranglijst en rekening gehouden worden met de weerstanden die het team ondervindt op de wedstrijddagen.

 

Balwinst:

Diepte voor breedte
o Opbouwen om kansen te creëren of de bal te verplaatsen naar de helft van de tegenpartij
o Breedtespel en terugspelen zijn (mogelijk) voorwaarde voor dieptespel
Gebruik maken van de kwaliteiten
Creëren van de één-tegen-één
Bouw op door de as
o Bal houden binnen de ploeg.
Positiewisselingen
Profiteer van zwaktes
Variëren binnen het aanvallen (afstandsschoten/voorzetten)
Overtal in scoregebied
o Creëren van de optimale veldbezetting (onderlinge afstanden afstemmen aan de hand van de plaats van de bal).
10 seconde regel; wanneer de bal is veroverd, binnen 10seconde op goal geschoten
o Het kunnen hanteren en reguleren van het speltempo (temporiseren). Tijdens het aanvallen anticipeert een deel van het team al op de mogelijkheid dat de bal kan worden verloren (restverdediging)
o het herkennen van de cruciale momenten in aanvallen en verdedigen en daarop tijdig leren anticiperen (‘lezen van het moment van balverovering of balverlies’)

 

Balverlies:

Als de bal beweegt, beweegt het team ook
o Iedereen levert een bijdrage in het verdedigen.
o Ruimte met elkaar klein maken / houden
o Spelers worden bewust gemaakt van de rol van de tegenpartij in balverlies
Op eigen helft is er altijd druk op de bal
o Druk op de speler met bal krijgen / houden
o Kort mandekking rondom de bal
o Rug- ruimtedekking verder van de bal vandaan.
Counterpressing
Klein houden van het veld.
o Spelers moeten in balbezit van de tegenpartij nuttig blijven voor het elftal.
Zonedekking
Profiteer van zwaktes van tegenpartij
Teamindeling

Wanneer er in de jeugd van Waalre meerdere teams kunnen worden gevormd, zullen trainers – in samenwerking met de technische commissie van de jeugdafdeling – zorgvuldig te werk moeten gaan om teams in te delen. RKVV Waalre adviseert om kinderen op hun eigen niveau te laten spelen vanaf de     O-10 leeftijdsgroep. Dit document geeft antwoord op de vraag waarom RKVV Waalre voor deze zienswijze kiest.

Gelijke kansen principe ongeacht het niveau van het kind

Bij RKVV Waalre staat de sportieve ontplooiing van alle jeugdvoetballers centraal, ongeacht leeftijd, motivatie en spelniveau. Daarom hanteert RKVV Waalre het gelijke kansen principe. Gelijke kansen betekent concreet dat ieder kind dezelfde middelen (trainers, trainingen, faciliteiten) ter beschikking krijgt, ongeacht het niveau van het kind. Wel wordt de moeilijkheidsgraad aangepast al naar gelang het niveau van de spelersgroep. Het gelijke kansen principe is een landelijk advies van de KNVB.

RKVV Waalre leidt kinderen op middels de voetbalprincipes beschreven in het jeugdbeleidsplan, zodat kinderen op dezelfde manier worden opgeleid over de verschillende jaargangen.

Het spelbeeld in de jeugd verandert naarmate kinderen ouder worden

In de eerste fase van de onderbouw (tot de jeugd O-10) wordt het voetbal voornamelijk gekarakteriseerd door solistisch spel. Het oog is gericht op de bal en de goal en niet op de medestanders. En dat is helemaal goed. Spelen met vriendjes envriendinnetjes maakt de teamprestaties van ondergeschikt belang. RKVV Waalre adviseert dan ook tot en met de O-9vooral te focussen op de ontwikkeling van het individu en te streven naar gelijkwaardige teams, mochten er meerdere teams samen gesteld kunnen worden.

Vanaf O-10 verandert het spelbeeld en wordt er al gezocht en gekeken naar medespelers op het veld. Bovendien wordt de teamprestatie belangrijker voor de kinderen. De verschillen in niveau worden wat meer zichtbaar. Iets dat kinderen zelf ook opmerken. Bij te grote verschillen wordt het niet meer als leuk gezien door zowel de kinderen die niet meer mee kunnen als methen die verder zijn in hun ontwikkeling. Dit is het moment waarop RKVV Waalre adviseert om kinderen op hun eigen niveau te laten spelen, zodat een gezonde balans wordt bereikt tussen lukken en mislukken. Alleen dan kan een kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen.

Ontwikkelen op eigen niveau

Veel balcontact is de sleutel tot de ontwikkeling van een jeugdspeler. Helaas wordt een kind die niet mee kan met de rest van het team steeds vaker overgeslagen, krijgt dus steeds minder balcontacten en zal dus ook niet beter worden. Bovendien ervaart het kind zelf weinig succes wat niet ten goede komt aan het zelfvertrouwen. Dat leidt snel tot het afnemen van plezier in voetbal.

Plaatsen we hetzelfde kind in een team op eigen niveau, dan zal het plezier in het spel onmiddellijk terugkomen. Dan lukt het namelijk wel om een keer een mooie pass te geven, iemand voorbij te spelen, of zelfs een goal te scoren. Dat heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en stimuleert het kind weerbij het durven grenzen te verleggen. Verder leert de ervaring dat het slechts van korte duur is dat vriendjes in het team worden gemist. Al snel worden er nieuwe vriendschappen gesloten.

De spelers die reeds verder in hun ontwikkeling zijn worden op hun eigen level ook meer uitgedaagd dan dat ze dat zouden ervaren bij teams bestaande uit verschillende niveaus. Het spelen tegen tegenstanders die op gelijk niveau spelen vergt net even een hogere handelingssnelheid en meer balvaardigheid. Het kind zal zich dus meer moeten inspannen om hetzelfde resultaat te behalen. Bovendien leren kinderen meer van elkaar wanneer ze op gelijk niveau spelen. En ze willen zeker niet voor elkaar onder doen. Kinderen zijn meer gemotiveerd om te leren en er wordt serieuzer getraind.

Voor vragen kan je je wenden tot de jeugdcommissie. Hier alvast de antwoorden op veel gestelde vragen.

 

Veel gestelde vragen:

Vraag: Waarom halen we teams uit elkaar in de onderbouw terwijl ze later weer bij elkaar worden gevoegd wanneer er op groot veld wordt gespeeld?

Antwoord: De jeugdopleiding van RKVV Waalre groeit, maar in de bovenbouw waar 11×11 wordt gespeeld zal het nog steeds vaak voorkomen dat er slechts 1 elftal op de been gebracht kan worden per leeftijdscategorie. De visie van de club is echter dat elke pupil zich maximaal heeft kunnen ontwikkelen op eigen niveau voorafgaand aan dit moment.

Vraag: Hoe komt het dat RKVV Waalre haar beleid heeft aangepast?

Antwoord: De jeugdopleiding van RKVV Waalre is in de laatste jaren gegroeid en het aantal jeugdleden laat het nu toe om meerdere teams samen te stellen per leeftijdscategorie.